×

قبل از مشاوره کسب و کار این سوالات را جواب بدهید

آیا برای سال جدید برنامه و هدفی دارید؟

اگرشما فردی هستید که به دنبال کسب وکاربزرگ وزندگی بهترید شاید هیچ سؤالی مهم ترازسؤال زیرنباشد:

  • کسب وکارها چگونه می توانند ازاین نقطه توقف وبحرانی موجود عبورکنند؟
  • چگونه می توانید بازارخودتان را به وجود آورید؟

این را نیزبدانید که هیچ دانشگاهی وجود ندارد که به طورعملی به شما آموزش دهد چگونه کسب وکارتان را گسترش دهید. فقط یک منبع قابل اعتماد وجود دارد که می توانید ازآن به عنوان راهنما برای توسعه وکسب وکارخود استفاده کنید که آن تجربه افرادی است که تحصیلات دانشگاهی وتجربه عملی درکسب وکارشان را ادغام کرده اند تا بتوانند راه بهتری برای پیشرفت کسب و کارها پیدا کنند.

آیا برای سال جدید برنامه وهدفی دارید؟

اگرشما فردی هستید که به دنبال کسب وکاربزرگ وزندگی بهترید شاید هیچ سؤالی مهم ترازسؤال زیرنباشد:

  • کسب وکارها چگونه می توانند ازاین نقطه توقف وبحرانی موجود عبورکنند؟

  • چگونه می توانید بازارخودتان را به وجود آورید؟

این را نیزبدانید که هیچ دانشگاهی وجود ندارد که به طورعملی به شما آموزش دهد چگونه کسب وکارتان را گسترش دهید. فقط یک منبع قابل اعتماد وجود دارد که می توانید ازآن به عنوان راهنما برای توسعه وکسب وکارخود استفاده کنید که آن تجربه افرادی است که تحصیلات دانشگاهی وتجربه عملی درکسب وکارشان را ادغام کرده اند تا بتوانند راه بهتری برای پیشرفت کسب و کارها پیدا کنند.